תקנון פעילות "אתגר הצלחת" של תן ביס

תקופת המבצע

יום שני 30/1/17 משעה 15:00 עד יום שבת 18/2/17 בשעה 23:59. מובהר כי תן ביס רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

זכאים למבצע

זכאים להשתתף במבצע לקוחות אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים (להלן: "המשתתף"/"המשתתפים"):

 • בני 18 ומעלה
 • לקוחות תן ביס

מובהר בזאת כי ההשתתפות בתחרות אסורה על קטינים מתחת לגיל 18 ועל עובדי תן ביס ובני משפחותיהם. ההשתתפות במבצע מותרת פעם אחת בלבד (על פי ת.ז).

מהות המבצע/ההטבה

 • על מנת לזכות בפרס, על המשתתפים להזמין הביתה משלוח אוכל דרך תן ביס, בתקופת המבצע, בימים ראשון-חמישי החל מהשעה 17:00 או בימים שישי-שבת בכל שעות היום (בהתאם לשעות פעילות המסעדה).
 • יש להפריד את משלוח האוכל מהאריזה של המסעדה ו"לצלחת" (לקשט) אותו על כלי לאכילה בצורה יצירתית.
 • אין להוסיף קישוט שהינו מאכל שלא הגיע עם המשלוח, למעט רטבים.
 • על המשתתפים לצלם את תוצר ה"צלחות" וברקע שקית המסעדה ואריזת המשלוח. עליהם לעלות את התמונה לעמוד הפייסבוק של תן ביס: https://www.facebook.com/10bis/ ולתייג #אתגר_הצלחת.

שיפוט

 • המשתתף ש"צילחת" את המנה בצורה הכי מושקעת יזכה בתחרות.
 • בחירת הזוכים נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים של תן ביס ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

הפרס

 • הפרס שיינתן לזוכה הוא חופשת סקי ליחיד על בסיס אדם בחדר זוגי לפסטיבל SKIDEALWEEK שהתקיים בתאריכים 25.3-1.4/2017 מתנת חברת SkiDeal.
 • חבילת הסקי כוללת את המרכיבים הבאים:
 • טיסה הלוך ושוב + העברה לאתר הסקי ובחזרה.
 • 7 ימים במלון MMV על בסיס פנסיון מלא על בסיס אדם בחדר זוגי.
 • 6 ימים סקיפס Val Thorens.
 • כניסה לכל ההופעות והאירועים במסגרת פסטיבל SkiDealWeek.
 • אספקת חבילת הסקי לפי הפירוט הכתוב למעלה באחריות חברת סקידיל.
 • הפרס הינו אישי אינו ניתן להעברה ואף אינו ניתן להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 • SkiDeal ותן ביס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, מכל סיבה, אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
 • חבות במס כלשהו , אם וככל שתהיה , תחול על הזוכה בפרס ופירעונה יהיה תנאי לקבלת הפרס.
 • מובהר, כי SkiDeal רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים המפורטים לעיל ו /או את כמותם ו /או להוסיף עליהם פרסים נוספים , או לא לחלקם כלל , לפי שיקול דעתה הבלעדי של SkiDeal.
 • מובהר כי המשתתפים הזוכים לא יוכלו לבקש להחליף את הפרס.

העברת ההטבה/הפרס לזכאים

 • תן ביס תיצור קשר עם המשתתפים המועמדים לזכייה באמצעות שליחת הודעה פרטית באתר פייסבוק.
 • על משתתף אשר קיבל הודעה מתן ביס להשיב תוך ציון הפרטים הנדרשים בתוך 12 שעות. פרטים אלו יכללו: שם, שם משפחה, טלפון סלולרי, ת"ז, גיל.
 • ההודעה הסופית על הזכייה תתבצע באמצעות שליחת הודעה פרטית באתר פייסבוק מאת תן ביס, עד 3 ימים מתום הפעילות.
 • לאחר קבלת ההודעה על הזכייה מתן ביס, SkiDeal תהיה האחראית הבלעדית ליצור קשר עם הזוכה על-מנת להעביר לו פרטים נוספים בגין קבלת הפרס ואופן מימושו, ולתן ביס לא תהיה כל אחריות בעניין פרטים אלו ו/או כל טענה בקשר לכל הנוגע להתנהלות SkiDeal עם הזוכה.
 • ייתכן שהתכנים שיועלו על-ידי המשתתפים יפורסמו על-ידי תן ביס בשירותים הדיגיטליים של תן ביס (כדוגמת פייסבוק) בתקופת הפעילות ואחריה. זוכה שלא מסכים לפרסום תכניו, יאבד את זכאותו לזכייה.
 • תנאי לקבלת הפרס הוא כי המשתתף בפעילות מאשר תן ביס להשתמש בתכנים שהעלה, לרבות לצרכי פרסום ו/או קידום הפעילות. המשתתף מוותר באופן מלא ומוחלט על כל זכות (לרבות זכויות יוצרים) בתכנים שהעלה ומסכים במפורש כי מלוא הזכויות יהיו שייכות לתן ביס. כמו כן, המשתתף מאשר במפורש לתן ביס לבצע שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בתוצרים של הפעילות נשוא תקנון זה, לרבות יצירתו של המשתתף.
 • היה וכל ניסיון ליצור קשר עם הזוכה עפ"י הנוהל שתואר מעלה, כלומר: שליחת הודעה פרטית באמצעות user הפייסבוק של תן ביס- נכשל, ייאבד הגולש את זכאותו לפרס.
 • מובהר, כי תן ביס לא תשאיר לזוכה הודעה בדבר זכייתו (באמצעות אדם אחר, מענה טלפוני, או בדרך אחרת) ולא תציג כל שאלה, אלא לזוכה עצמו. בהשתתפות בפעילות והעלאת היצירה, הזוכה מאשר לתן ביס לעשות כל שימוש תמונה של המשתתף, לרבות, אך מבלי לגרוע, כל שימוש מסחרי, ופרסומה בנכסים הדיגטליים של תן ביס. מובהר כי הסכמת המשתתף לפרסום התמונה על-ידי תן ביס מהווה תנאי יסודי לזכייתו של המשתתף במבצע.
 • השופטים של תן ביס יבחנו כי תכולת הצלחת תואמת את פירטי ההזמנה שבוצעה דרך תן ביס.

אחריות

 • יובהר כי תן ביס אינה אחראית לתוכן אשר יועלה ע"י הגולשים בעמוד הפייסבוק ו/או לכל תוכן אשר יועלה על-ידי המשתתפים בעמוד הפייסבוק שלהם או של תן ביס.
 • ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. תן ביס ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בתחרות או בכל חלק ממנה ו/או בחופשת הסקי. כמו כן תן ביס לא תישא באחריות להפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לתחרות ו/או לניהולו, לתוצאותיו על כל הכרוך והנובע מכך לרבות בחופשת הסקי.
 • תן ביס אינה אחראית בשום דרך לאיכותו וטיבו של הפרס שיחולק במסגרת המבצע, מכל סיבה שהיא.
 • למען הסר ספק, תן ביס אינה אחראית לחופשת הסקי, לרבות דחיה או ביטול של החופשה.
 • בהעלאת הפוסט של המשתתף, מצהיר המשתתף ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי:
  1. התכנים הינם מקוריים שלו, וכל אחד מהם מהווה יצירה עצמאית מקורית שלו וכי הוא ישא לבדו באחריות לכל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה בעניין זה, לרבות בגין הפרת זכיות יוצרים.

  2. הוא מעניק לחברה את כל ומלוא הזכויות בתכנים שפרסם המשתתף (לרבות כל תוצר של הפעילות), לרבות זכויות יוצרים ו\או הזכות המוסרית לתקופת שימוש שהינה בלתי מוגבלת וכי הוא מוותר על כל טענה ו\או דרישה בעניין זה, ובכלל זה על טענה שעניינה עשיית עושר ולא במשפט;

  3. דוע לו והוא מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שהוא בתכנים, ובפרטי השולח לרבות פרסומם בכל אמצעי תקשורת;

  4. הוא מוותר על הזכות לאזכור שמו בכל דבר ועניין הקשור לתכנים שפירסם;

  5. הוא מסכים מראש לכך שהחברה תהיה רשאית לשנות את התכנים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בנוגע לכך.

 • במסירת פרטי המשתתף, במסגרת ההשתתפות בפעילות, המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי הוא עושה כן על דעתו ומרצונו החופשי, בלבד.
 • במידה והפרסום במסגרת המבצע או הזכייה בפרס כוללים באופן כלשהו השתתפות קטינים, השתתפות במבצע מהווה הסכמת ההורה/אפטרופוס חוקי לפעילות הקטינים המשתתפים בו וכן לביצוע פעולות המשך. ההסכמה הניתנת תעמוד בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין אחר.
 • חל איסור מוחלט על המשתתפים להעלות לעמוד הפייסבוק, מכל סוג שהוא, המפר כל דין ו\או הסכם ו\או שפרסומו מהווה הפרה של הסכם ו\או של כל דין, לרבות הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני. כמו כן, המשתתפים מתחייבים שלא להעלות לאתר תמונות שאינן עונות לכללי התחרות ושהינן בעלי תוכן פוגעני; גזעני; פורנוגרפי; בלתי חוקי; בלתי הולם ו\או שיש בו משום לשון הרע ו\או כדי לפגוע בצנעת הפרט ו\או ברגשות הציבור. המשתתפים פוטרים את החברה ו\או מי מטעמה מכל אחריות בגין הפרה של סעיף זה לעיל והם ישפו ויפצו את החברה ו\או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מהפרת סעיף זה ובכלל הוראות תקנון זה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה רשאית שלא לאשר השתתפות ו\או לבטל את השתתפותו של משתתף לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל.
 • השתתפות במבצע מהווה, בין היתר, הצהרה של כל משתתף, לפיה, הוא ממלא אחר הוראות תקנון זה, ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.
 • המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם להם עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות במבצע.
 • תן ביס לא תישא כל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי תן ביס או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל תן ביס ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 • פעילות זו תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. תן ביס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 • מובהר במפורש כי תן ביס לא תישא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לאתר פייסבוק (לרבות עמוד הפייסבוק של תן ביס ולעמוד הפייסבוק שלו).
 • תן ביס לא תישא באחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכני מעטפת שהועלו לאתר. יובהר כי בכל מקרה של שינוי או ביטול התחרות או כל חלק ממנה, לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי.
 • המשתתף פוטר בזאת את תן ביס וצוות השופטים באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לתן ביס ולצוות השופטים אשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח, ו/או לחופשת הסקי והינו מתחייב בזאת לשפות ולפצות את תן ביס בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לתן ביס ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח לאתר ו/או כל פעילות או שימוש שביצע באתר, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של תן ביס, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי תן ביס וצוות השופטים בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם הגלישה באתר והשימוש בו.
 • המשתתף מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את תן ביס, על פי דרישתה הראשונה, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפי תן ביס ו/או מי מטעמה הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לשימוש בתכנים שפרסם המשתתף, בגין הפרה של זכויותיה של תן ביס על פי הוראות התקנון. המשתתף פוטר את החברה ו\או מי מטעמה מכל אחריות בגין טענת הפרה של זכויותיה, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים שלה בתכנים והוא ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מהפרה כאמור ו/או הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה.

שמירה על פרטיות

 • בעצם הגלישה והשימוש בפייסבוק המשתתף מסכים לכך שתן ביס תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב עפ"י דין. במידה והמשתתף אינו מסכים לאמור, עליו להודיע על כך בכתב לתן ביס.
 • השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצידו לכך שכל פרט אשר יעלה לעמוד הפייסבוק של תן ביס, יהיה חשוף לצדדים שלישיים וכן מהווה הוא הסכמה לתן ביס לעשות כל שימוש בפרטים הנ"ל, לרבות פרסומם ברבים.
 • השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך שתן ביס תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידו באתר, בין היתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים אחרים. תן ביס רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר ו/או פיתוח האתר ו/או שמירה על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של תן ביס /או לצורך קיום הוראות כל דין.
 • תן ביס תשמור על פרטיות הגולשים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו.

שונות

 • ההחלטה של תן ביס בדבר הזוכים במבצע הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 • תן ביס תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות תקנון המבצע ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המשחק באופן אחר כלשהו, תהא תן ביס רשאית למנוע את השתתפותו במבצע (וזאת אף אם היה זוכה הלקוח במבצע ללא אותו מעשה) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות במבצע בנסיבות דנן.
 • זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של תן ביס ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט,רדיו ובעיתונות, והכל בכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, חוק הגנת הפרטיות ולפי כל דין אחר.
 • תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 • בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 • הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של תן ביס וSkiDeal-. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק של תן ביס תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 • הפעילות כפופה לתנאי השימוש בפייסבוק.
 • החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה רשאית לשנות את אורכו של המבצע ו/או את הפרסים ו/או כללי המבצע ו/או תקופת המבצע ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה ו/או מכל סיבה אחרת. כן תהיה רשאית החברה לבטל המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה מראש, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה.
 • כלל הפרטים שיימסרו על ידי המשתתפים במבצע ישמרו על ידי תן ביס כמאגר מידע בהתאם לדרישות כל דין.
 • משתתף זכאי אשר לא מימש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל פרס חלופי כלשהו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי תן ביס.
 • ההשתתפות במבצע תהיה בהתאם לרישומים אצל עורכת המבצע בלבד. עורכת המבצע לא תהיה אחראית לפרטים ולנתונים שלא נקלטו מסיבה כלשהי במערכות הממוחשבות שלה או שלא נרשמו על ידה.
 • תן ביס אינה מתחייבת להשתמש בתכנים של הפעילות או לכלול אותם או לשתפם בפעילות במידה והינם פוגעניים, בלתי הולמים או אינם עומדים ברוח המותג.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון.
 • כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה או ברבים.
 • על הוראות התקנון לגבור על כל הוראות אחרות המתפרסמות במדיה.
 • מובהר, כי החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים המפורטים לעיל ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, או לא לחלקם כלל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר המבצע.
 • המבצע אינו קשור, ממומן, נתמך או מנוהל על ידי פייסבוק ו/או ע"י כל גורם אחר זולת החברה. כל המידע שיימסר, יימסר לחברה ו/או מי מטעמה, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך המבצע בלבד.
 • למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו אינה תלויה בגורל.