תקנון האתר

1. מבוא

 1. בהיכנסך לאתר של 10 ביס. קו. איל בע"מ (הפועל בשמו או בשם כל חברה השולטת, נשלטת או בשליטה משותפת, ישירה או עקיפה, של Takeaway.com Group B.V) (להלן: 'תן ביס' או 'מפעילי האתר') באתר האינטרנט www.10bis.co.il או באפליקציית תן ביס (להלן: 'האתר') וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון ומשקאות, הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים את תנאי ההתקשרות המשפטיים המחייבים לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר. התקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן באמצעות עובדי ונציגי תן ביס יהיו כפופים לתנאים הקבועים בתקנון זה.
 2. כל משתמש באתר (להלן: 'המשתמש') מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות (ניתן למצוא קישור להלן) ולכללי השימוש באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד תן ביס, לרבות כנגד בעליה, עובדיה, נציגיה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי תן ביס והמפורטות בתקנון זה.

2. תנאים לביצוע פעולה באתר

 1. כל אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים: המשתמש באתר המבצע פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בכל ההתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר ובכלל זה אינו קטין, בכל הנוגע להזמנת משקאות משכרים. המשתמש המבצע תשלום באתר מבצע זאת כדין, באמצעות כרטיס אשראי תקף בישראל השייך לו ומונפק ע"י אחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ'ל, או שהינו בעל חשבון PayPal, או כל אמצעי תשלום אחר שתן ביס מאפשרת את השימוש בו במסגרת האתר. המשתמש המבצע פעולה באתר הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכל הודעה שתשלח לתיבת דואר זו מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי אותו המשתמש. ככל והמשתמש המבצע הזמנה באתר בחר לשלם במזומן הוא בלבד יהיה אחראי לשלם את המזומן לשליח (בהזמנת שליחות) או למסעדה בהזמנת פיק אפ. משתמש באתר יידרש להירשם לאתר על מנת לקבל את השירותים. במסגרת הרישום לאתר, יידרש המשתמש למסור פרטי הזדהות וכן לבחור סיסמא.
 2. כחלק מעדכונים המתבצעים מעת לעת באתר ובשירותים הניתנים בו, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לערוך שינויים בכל מרכיב שקיים באתר ואופן השימוש בו ובכלל זה באופן הכניסה לאתר, והזיהוי והאימות של המשתמש.
 3. לצורך ביצוע זיהוי ואימות לאתר ולשירותיו, תידרש להזין את מספר הטלפון הנייד הפעיל והעדכני שלך בעת הרישום או אם אתה משתמש רשום באזור האישי, על מנת שניתן יהיה לשלוח אליו קוד אימות או אמצעי אימות אחר לצורך זיהוי, בטרם תיכנס לאזור האישי באתר. לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לשמור על פרטיותך יובהר שככל שלא תזין את מספר הטלפון הנייד, לא תהיה לך אפשרות לגשת לאזור האישי באתר וכן לא תוכל לבצע הזמנה או לקבל באמצעות האתר שירות אחר. מספר הטלפון ישמש לצורך ביצוע הזיהוי והאימות והתפעול הכרוך בכך, כדי לאבטח בצורה טובה יותר את המידע שלך, וכן ליצירת קשר עמך לצרכי תפעול השירות, ההזמנות, תשלומים, משלוחים וכדומה.

3. הגבלת אחריות

 1. תן ביס משמשת כפלטפורמה לקישור בלבד בין המשתמש לבין המסעדות ויתר בתי האוכל המציגים את תפריטם באתר והמאפשרים הזמנות באמצעות האתר באמצעי תשלום שונים (להלן 'בית האוכל'). הפרטים וכל המידע המוצגים באתר נמסרו למפעיל לתן ביס על ידי בתי האוכל בלבד ובאחריותם המלאה ובלעדית, לפיכך לא תהיה לתן ביס או למי מטעמה אחריות בשום צורה ואופן לכל מצג וכל מידע באתר לרבות בכל הנוגע, לבית האוכל, נגישותו, טיב המזון, איכותו, כשרות המזון, מרכיביו, רכיבים אלרגנים כלשהם הכלולים בו, תאורו כמנה צימחונית או טבעונית או נטולת גלוטן, מחירו (לרבות מחיר השליחות), זהות חברת המשלוחים, מועדי המשלוח, דמי המשלוח וזמני הגעתו, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) ותשלום כל תשר (טיפ) לשליח בפועל (להלן ביחד: 'מפרט הרכישה'). כמו-כן, תן ביס לא תהיה אחראית על אימות של איזה מהפרטים ו/או המידע המוצגים באתר על-ידי בתי האוכל ולפיכך לא תהיה אחראית על נכונותם ו/או לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע שנפל בהם.
 2. יובהר, כי בית האוכל הינו אחראי באופן בלעדי להעברת תשלום התשר (טיפ) לשליח וכן לגביית מזומן, ככל והמשתמש בחר לבצע תשלום במזומן. אחריותה של תן ביס מסתכמת ומתמצה בהעברה לבית האוכל של התשר (טיפ) שישולם על-ידי המשתמש במעמד ההזמנה דרך האתר, בכפוף לכל הסכם שקיים בין תן ביס לבין בית האוכל בהתאם לעמלות השירות המשולמות לתן ביס. ככל ובית העסק יבקש לעשות שימוש במערך שירותי השליחות של החברה לצורך ביצוע השליחות, יועבר התשר (הטיפ) לשליח בניכוי הוצאות, מיסים או ניכויי חובה וע'פ הסדרי החברה בעניין זה. האחריות הבלעדית על מפרט הרכישה חלה על בתי האוכל בלבד, בהתאם לחוקים שונים ובכלל זה חוקי אחריות למוצרים פגומים, חוקי הגנת הצרכן ותעודות הכשרות של בתי האוכל, ככל שאלו קיימות.
 3. למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי תן ביס או מי מטעמה בכל הנוגע למפרט הרכישה. הפרטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו'ב. תן ביסאו מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה, שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי, כרטיס תן ביס, או כל אמצעי תשלום אחר, לשם ביצוע פעולה באתר. תן ביס או מי מטעמה, אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות, או נזקים ישירים או לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש באתר וכן מהשימוש במוצרים והשירותים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר. תן ביס אינה אחראית כלפי המשתמש בכל הקשור למשלוח המזון מבית האוכל למשתמש ומדיניות המשלוחים כפופה למדיניות המשלוחים של כל בית אוכל ממנו המשתמש מזמין מזון באמצעות האתר ו/או למדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים במקרה של הזמנת משלוח באמצעות ממשק משלוחים רלוונטי באתר, לפי העניין. תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים (ספקיות אינטרנט) ולכן תן ביס, או מי מטעמה אינם אחראים לתקלות כאלה ואחרות שעלולות לפגוע בפעילות התקנית של האתר, לרבות ליצור תקלות בביצוע הזמנות.
 4. ככל שבית העסק יבקש לעשות שימוש במערך שירותי השליחות של החברה לצורך ביצוע השליחות, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש (שביצע את ההזמנה) בהתאם לשיקול דעתה, דמי משלוח בהתאם לתעריפי החברה (ו/או מי מטעמה שמנהל את מערך המשלוחים), כפי שיעודכנו מעת לעת (כאשר גביית דמי משלוח יכול שתקבע לפי פרמטרים שונים כדוגמת כתובת משלוח וכדומה). מובהר כי ביצוע המשלוח עצמו יהיה באחריות החברה ו/או מי מטעמה, ואחריות זו תהיה מוגבלת לדמי המשלוח ששולמו. אין באמור כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות לעניין הארוחה עצמה, טיב הארוחה ו/או המוצרים, איכותם ויתר הרכיבים כמפורט לעיל.

4. הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

 1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני הנוגעות לאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של תן ביס ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי תן ביס בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מתן ביס בלבד. כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש תן ביס ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש.
 2. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים') 'תן ביס', אתר המשלוחים שלי, כרטיס תן ביס, סקובר (scoober) הינם שמות מסחריים בבעלות תן ביס ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה.
 3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול והמאוגד בו הינן של תן ביס בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים כדוגמת בתי אוכל, שהתירו לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ'ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של תן ביס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של תן ביס. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של תן ביס. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 4. תן ביס מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא'ל וציין את תוכנן ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

5. השימוש באתר

 1. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של תן ביס לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
 2. האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד.
 3. הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.
 5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר, או להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בתוכנות כמפורט לעיל או כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר, לאחזר, לאסוף או לשאוב מידע ממנו.
 6. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר.
 7. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 8. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 9. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ('קישור עמוק') ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
 10. תן ביס ו/או מפעילי האתר רשאים להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי תן ביס, בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אינם בעניין זה.
 11. אין לעקוף אמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר. אין להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להעביר, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של תן ביס בכל אופן או בכל אמצעי.
 12. אין לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר. אין לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר.

6. תנאים נוספים

 1. מחירים המוצגים באתר כוללים מע'מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 2. ביחס למסעדות בהן נקבעה דרישה של מינימום הזמנה, דמי המשלוח, ככל שיהיו, לא יכללו בסכום המינימום.
 3. אם יתרחשו אירועים כלשהם, שאינם בשליטת תן ביס, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות הטלפון או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית תן ביס או מי מטעמה להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב תן ביס למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או מועדי האספקה או בכל מידע אחר לגביו, רשאית תן ביס או מי מטעמה, לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 4. בעת ביצוע הזמנה עתידית ניתן לבטל את ההזמנה, ללא חיוב מיד לאחר שליחתה ולא יאוחר מ-24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת. הזמנה שתבוטל תוך פחות מ-24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת תחויב במלואה. כל שינוי\ביטול הזמנה חייב להיות בתיאום עם הספק או דרך הצ'אט של תן ביס
 5. תן ביס תהיה רשאית לבטל רכישה שבוצעה באתר בהתאם לשקול דעתה וכפוף להוראות הדין, בין השאר, אם המשתמש הקיש פרטים כוזבים או חלקיים.
 6. תן ביס לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיה ללא פגם. תן ביס לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, או בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת תן ביס (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של תן ביס או מי מטעמה.
 7. תן ביס אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל 'וירוסים' או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר.

7. ברירת דין ומקום שיפוט

 1. על התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה תתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

8. כללי

 1. תן ביס רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישה של משתמש לאתר ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון ו/או למנוע ממשתמש לבצע פעולות באתר, באופן חלקי או מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר, מבלי לגרוע, בשל פעולות שנעשות על-ידי המשתמש בזדון בקשר עם האתר ו/או הפרת תנאים אלה על-ידי המשתמש וכדומה), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות תן ביס על פי כל דין.
 2. בנוסף, תן ביס רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת וכן להגביל את הגישה לאתר, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים בו. המשתמש מסכים ומאשר כי תן ביס לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.
 3. תן ביס תהיה רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה ו/או את זכויותיה על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך או בצורך בהסכמת משתמש או כל צד שלישי אחר.
  תן ביס שומרת לה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המפורטים לעיל.

ניתן לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של תן ביס בקישור הבא: מדיניות הפרטיות

עודכן בתאריך 01/05/2022.