תכנית חבר מביא חבר של שליחי תן ביס(1) מבצע "חבר מביא חבר" (להלן: "המבצע") ע"י חברת סקובר ת"א בע"מ (להלן: "סקובר") בין התאריכים 1-31.5.2022 (להלן: "תקופת המבצע"), בכל אזורי החלוקה.

(2) במסגרת המבצע שליחי סקובר יוכלו להפנות שליחים חדשים לצורך גיוסם והצטרפותם למערך השליחים בכל הערים הפעילות של סקובר (להלן: "האזורים הנבחרים"). "שליח חדש", משמעו כל אלה: מועמד חיצוני שאינו עובד סקובר, לא היה עובד סקובר ומועמדותו לא נבחנה בעבר לקבלה לסקובר ושהופנה לסקובר באופן בלעדי על-ידי שליח פעיל של סקובר. "שליח פעיל של סקובר" משמע שליח שעובד בסקובר בתקופת המבצע.

(3) שליח פעיל יהיה זכאי לקבל את ההטבה במידה ויצרף בתקופת המבצע שליחים חדשים למערך סקובר באחד האזורים הנבחרים.

(4) כדי ש"שליח חדש" יכנס לספירה של המבצע עבור שליח פעיל של סקובר, צריכים להתקיים כל אלה: (א) הוא שליח חדש כמשמעו בתקנון זה (ב) ההפניה לשליח החדש נעשתה על-ידי השליח בתקופת המבצע וקיים תיעוד לכך-במערכת הגיוס כאמור בתקנון זה (ג) השליח החדש צריך להתקבל לעבודה בסקובר בתקופת המבצע או עד חודש לאחר תום תקופת המבצע (ג) השליח החדש השלים לפחות שלושה חודשי עבודה עם מינימום 80 נקודות בחודש, עד 4 חודשים מתום תקופת המבצע, כדי להיכנס לספירה של השליח.

(5) התיעוד יתבצע דרך מערכת הגיוס (להלן: "Fountain") על- ידי המועמד ובבקרה של מחלקת הגיוס. במקרה של הפנייה של שליח חדש על-ידי יותר משליח אחד, תיחשב הפנייה לשליח שהפנה ראשון ויש לכך תיעוד במערכת הגיוס. בכל מחלוקת של פרשנות תקנון זה או בקשר עם עמידה בתנאים או זכאות או רישום או תיעוד או הגרלה או שיוך שליחים לאזור או הכרעה לפי תקנון זה – יכריע מנהל סקובר לפי שיקול דעתו הבלעדי והכרעתו תהיה מחייבת וסופית.

(6) על כל "שליח חדש" שיעמוד בתנאי המבצע, יהיה זכאי שליח פעיל של סקובר לקבל בונוס ע"ס 500 ₪.

(7) שליחים פעילים אשר הפנו שליחים חדשים שלא עמדו בקריטריון הזכאות לבונוס (אינם עומדים בהגדרת "שליח חדש" לפי תקנון זה וביתר הוראות תקנון זה) לא יהיו זכאים לקבלת ההטבה.

(8) סקובר רשאית לבטל או להשהות או לחדש בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או או סכום ההטבה המפורט, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש ואם קרה הדבר השליח פוטר את סקובר ו/או מי מטעמה באופן בלתי חוזר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך ו/או למבצע ו/או לתוצאות ההחלטה.